Berkeley Open Infrastructure for Network Computing

W rozdziale skoncentrowano się na systemie BOINC (ang. BerkeleyOpen Infrastructure for Network Computing) jako interesującym rozwiązaniu integrującym rozproszone moce obliczeniowe osobistych komputerów typu PC w Internecie. Przedstawiono zasadę działania opisywanej platformy [1]. W dalszej części zaprezentowano kilka wybranych projektów naukowych wykorzystujących BOINC, które są reprezentatywne w zakresie zastosowania systemu w ujęciu założonego paradygmatu przetwarzania. Celem jest wprowadzenie w zagadnienia internetowego przetwarzania rozproszonego ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne. Pokazano szereg realizowanych projektów demonstrujących praktyczne wykorzystanie tego typu rozwiązań w przedsięwzięciach dużej skali [2].